Lindemann Oil System Cleaner

Varenummer 990003370015

Opplysninger

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. (H304) Mistenkes for å kunne forårsake kreft. (H351)
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H411) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. (EUH 066)

Til innvendig rens av motorer. Benyttes ved oljeskift. Det anbefales, å bruke ABCON OSC innen første påfyllning av ABCON Grønn-M eller ABCON Blå-M.

ABCON Oil System Cleaner blandes i motoroljen 10 min. før oljen og filteret skiftes. Hjelper motoren til å slippe med skitt og avleiringer. Løsner fastlåste ventiler og ventilløftere.

FARETEKST
- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftvejene. (H304) - Mistenkes for å kunne forårsake kreft. (H351)
- Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H411) - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. (EUH 066) - Dersom det er nødvendig med legehjelp ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101)
- Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102)
- Innhent særskilt instruks før bruk. (P201)
- VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMATIONSSENTER/ en lege. IKKE framkall brekning. (P301 + P310 + P331)
- Ved eksponering eller mistanke om eksponering. Søk legehjelp. (P308 + P313) - Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser. (P501)

Sikkerhedsdatablat

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Lindemann Oil System Cleaner
Spesifikasjoner: Lindemann Oil System Cleaner
Varenummer990003370015
EAN5708331210550
Merke Lindemann
Varetype Olierens