Lindemann Fuel System Cleaner

Varenummer 990003370038

Opplysninger

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. (H304) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H412) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. (EUH 066)

Renser hele drivstoffsystemet fra tank til innsprøytingsdyser samt optimerer dysenes aktivitet. Gir mykere motorgange og bedre drivstofføkonomi.

Bruksanvisning
En flaske holder til 400 liter drivstoff.
1 måleenhet 30 ml. til 40 liter drivstoff tilsettes før påfylling af drivstoff. Overdosering skader ikke. Gjenta behandlingen ved hver tanking.

ABCON FSC er velegnet til bruk i både blyholdig og blyfri bensin

FARETEKST
- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. (H304) - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H412) - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. (EUH 066) - Dersom det er nødvendig med legehjelp ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101)
- Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102)
- Unngå utslipp til miljøet. (P273)
- VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMATIONSSENTER/ en lege. IKKE framkall brekning. (P301 + P310 + P331)
- Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser. (P501)

Sikkerhedsdatablat

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Lindemann Fuel System Cleaner
Spesifikasjoner: Lindemann Fuel System Cleaner
Varenummer990003370038
EAN5708331211403
Merke Lindemann
Varetype Servicerens