Lindemann servicerens - Progarage bensin

Varenummer 990003370024

Opplysninger

  • Kan også brukes på 2-takter. Blandingsforhold 2 takt: 2 %
  • Renser hele drivstoffsystemet.
  • Reduserer forgasserbelegg
  • Reduserer slamlag i motor.


FARETEKST
- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. (H304) - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. (EUH 066) - Dersom det er nødvendig med legehjelp ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101)
- Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102)
- VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMATIONSSENTER/ en lege. IKKE framkall brekning. (P301 + P310 + P331)
- Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser. (P501)

Sikkerhedsdatablat

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Lindemann servicerens - Progarage bensin
Spesifikasjoner: Lindemann servicerens - Progarage bensin
Varenummer990003370024
EAN5708331210055
Merke Lindemann
Varetype Servicerens