Lindemann Radiator Block Flush 350 ml.

Varenummer 990003370030

Opplysninger

  • Renser hurtig og effektivt kjølesystemet for olje og rust.


FARETEKST
- Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314) - Dersom det er nødvendig med legehjelp ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101)
- Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102)
- Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern. (P280) - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. (P301 + P330 + P353) - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann. (P303 + P361 + P353)
VED KONTAKT MED ØYENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Forsett skyllingen. (P305 + P351 + P338)
- Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser. (P501)

Sikkerhedsdatablat

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Lindemann Radiator Block Flush 350 ml.
Spesifikasjoner: Lindemann Radiator Block Flush 350 ml.
Varenummer990003370030
EAN5708331211915
Merke Lindemann
Varetype Kjølerrens