Lindemann Octane Boost EXTREME Racing

Varenummer 990003370028

Opplysninger

Hårdt tunede motorer behøver benzin med et højt oktantal eller tilsætning af en oktan booster for at opnå maksimal ydelse og drejningsmoment.

Tilsætning af Octane Boost EXTREME Racing giver benzinen et højere oktantal. Den er specielt udviklet til højt komprimerede motorer med behov for højoktan benzin, så motoren kan arbejde køligere og yde det maksimale.

Egenskaber:

  • Reducerer risikoen for overophedning samt stempelskader forårsaget af tændingsbanken ved at reducere tændingsbanken og gløde-tænding
  • Hæver oktantallet med op til 9 grader
  • Maksimerer motorens drejningsmoment
  • Øger accelerationen
  • Optimerer motorydelsen


OBS! Må kun anvendes i motorer uden katalysator.

Dosering og brugsanvisning:
  • En flaske á 400 ml. rækker til 40 liter brændstof
  • 2 måleenheder á 25 ml. anvendes pr. 5 liter brændstof
  • Bør ikke overdoseres!


FARETEKST
- Meget brannfarlig væske og damp.
- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. - Irriterer huden.
- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- Mistenktes for å skade det ufødte barnet.
- Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. - Dersom det er nødvendig med legehjelp ha produktets beholder eller etikett for hånden.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Innhent særskilt instruks før bruk.
- Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
- Unngå utslipp til miljøet.
- Benytt vernehansker/øyevern/ansiktsvern.
- VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMATIONSSENTER/ en lege. IKKE framkall brekning.
- Ved eksponering eller mistanke om eksponering. Søk legehjelp. - Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser.

Sikkerhedsdatablat

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Lindemann Octane Boost EXTREME Racing
Spesifikasjoner: Lindemann Octane Boost EXTREME Racing
Varenummer990003370028
EAN5705755433008
Merke Lindemann
Varetype Oktanboost