Lindemann Bly Erstatnings Additiv

Varenummer 990003370037

Opplysninger

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. (H304) Irriterer huden. (H315)
Gir alvorlig øyeskade. (H318)

ABCON Bly Erstatnings Additiv beskytter ventiler og ventilseter mot slitasje. Anvendes til motorer, som er spesifisert til blyholdig bensin.

Bruksanvisning
En flaske ABCON BEA 400 ml. holder til 400 liter bensin. Flasken har inndelingstreker tilsvarende 25 liter bensin pr. målestrek.

FARETEKST
- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftvejene. (H304) - Irriterer huden. (H315)
- Gir alvorlig øyeskade. (H318)
- Dersom det er nødvendig med legehjelp ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101)
- Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102)
- VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMATIONSSENTER/ en lege. IKKE framkall brekning. (P301 + P310 + P331)
- VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter, Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre, Fortsett Skyllingen. (P305 + P351 + P338)
- Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser. (P501)

Sikkerhedsdatablat

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Lindemann Bly Erstatnings Additiv
Spesifikasjoner: Lindemann Bly Erstatnings Additiv
Varenummer990003370037
EAN5708331253045
Merke Lindemann
Varetype Blyerstatning