Bremserens 5L Optimize

Varenummer 49491

Opplysninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bremserens med høytoppløsende egenskaper
Ikke etsende
Etterlater seg ingen rester
Ikke strømførende

5 liter kanne

Sikkerhedsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Bremserens 5L Optimize
Spesifikasjoner: Bremserens 5L Optimize
Varenummer49491
EAN5712227274052
Merke Optimize
Varetype Bremserens